O PP de Ourense pide máis rigor ao Goberno municipal no Plan de Emprego

Rosendo Fernández e Beatriz Tejada.
Rosendo Fernández e Beatriz Tejada.

O portavoz municipal do PP en Ourense, Rosendo Fernández, así como a concelleira Beatriz Tejada, compareceron en rolda de prensa para anunciar o posicionamento dos populares sobre o Plan de Emprego e a moción conxunta a este respecto que levan a pleno PSOE e BNG. Tal e como indicou Rosendo Fernández, “o Partido Popular non está para xogar coa ilusión dos 11.539 desempregados de Ourense”.
Explicou o portavoz do PPOU que unha vez entrada en vigor a nova Ley 7/2013, de 27 de setembro, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Pública, publicada no BOE do 30 de decembro, e a fin de iniciar a tramitación do Plan de Emprego, conforme ao establecido na legislacion vixente (tal e como pon en último párrafo da moción presentada polo PSOE e BNG) o Grupo Municipal do Partido Popular considera que os acordos que se levan a pleno a través desta moción, son un engano aos desempleados desta cidade e un «quedar ben» coas forzas sindicais, xa que, segundo, o artigo 65.3 do Regulamento Orgánico do Concello:
«A moción deberá ser debatida e votada polo Pleno do Concello, como órgano político de carácter representativo, sen que o acordo que eventualmente se adopte, vincule xurídicamente ao órgano municipal que teña legalmente atribuída a competencia para resolver sobre o contido da moción».

   A emenda, en PDF

 

Segundo a nova lei, da que aínda onte saíu publicada na web do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas unha nota explicativa sobre diferentes aspectos da mesma, como pode ser o caso das competencias:

«Alcance e requisitos do art. 7.4 da Lei de Bases de Réxime Local:
O art. 7.4 recoñece a posibilidade de que Entidades locais poidan exercer competencias distintas das propias e das atribuídas por delegación cando se cumpran unha serie de requisitos materiais e procedimentais (…)».

Polo que respecta aos requisitos de carácter material trátase dos seguintes:

– Non se pode poñer en risco a sostenibilidad financeira do conxunto da Facenda municipal, de acordo coas determinaciones da lexislación de estabilidade presupuestaria e sostenibilidad financeira.
– Non pode incurrirse nun suposto de ejecución simultánea do mesmo servizo público con outra Administración Pública.
En canto aos requisitos procedimentais consisten na emisión de informes necesarios, vinculantes e previos nos términos seguintes:
 Informe necesario e vinculante da Administración competente por razón da materia, no que se sinale a inexistencia de duplicidades.
 Informe necesario e vinculante da Administración que teña atribuída tutélaa financeira sobre a sostenibilidad financeira das novas competencias. Este informe tamén debe ser previo co que opera nos mesmos términos que se indicou anteriormente. No caso das Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Castilla e León, Cataluña. Galicia, Navarra, País Vasco, A Rioja e Comunidade Valenciana a elaboración do referido informe corresponderá á Consellería que teña atribuídas as competencias en materia de tutela financeira sobre as Entidades Locais. Mentres que nos restantes supostos, corresponderá ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

“Se isto xa era pouco, o pasado venres dannos 33 folios dicindo que é borrador do Orzamento para o 2014, nos cales non aparece nin memoria, nin bases de execución, nin relación de persoal, nin informe de intervención municipal e o que é mais sangrante non aparece ningunha partida orzamentaria para o Plan de Emprego.
Ante isto, que imos aprobar? A quen queremos enganar?”, sinalou Rosendo Fernández.

En aras de que os 11.539 desempleados desta cidade poidan ter a posibilidade de atopar un emprego, a concelleira Beatriz Tejada matizou que o Partido Popular está dacordo en ter un Plan de Emprego, pero un Plan de Emprego con dotación económica/orzamentaria e onde as súas medidas se adapten á nova normativa vixente, non existindo duplicidades de servizos para poder ser aprobado o máis rápido posible.
“Solicitamos ao equipo de goberno que faga o seu traballo, xa que para iso gobernan: que adapten o Plan de Emprego e que o leven á súa aprobación en Xunta de Goberno Local (que entendemos que é o órgano competente, e outras grandes cidades aprobárono aquí) ou ben o traian dentro da parte resolutiva dun pleno, non a través de moción, para que así poida vir ao seu debate con todos os seus informes técnicos necesarios e partida orzamentaria correspondente”.

“O Partido Popular desta forma votará a favor sen ningún tipo de dúbidas”, afirmou Beatriz Tejada.
Por todo isto presentamos as seguintes emendas á moción presentada por PSOE e BNG:

1.- Adaptar as liñas de actuación do Plan Local polo Emprego para non incurrir nun suposto de ejecución simultánea do mesmo servizo público con outra administración pública (Xunta de Galicia), e desta forma aprobar devandito Plan moito máis pronto.
2.- Que se consigne a partida no Orzamento para o 2014 para levar a cabo devandito Plan.
3.- Segundo o artigo 65.3 do Reglamento Orgánico Municipal requirir os seguintes informes:

3.1 Informe da Asesoría Xurídica Municipal sobre a legalidad, trámites administrativos a seguir e órgano competente para a súa aprobación).
3.2 Informe de intervención municipal.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar